Department of Physics

Mr. Raviraj Bhat – HOD

Mr. Venkatesh K N

Mr. Lokesh B H

Mr. Rangadhame Gowda M R

Mrs. Tejaswini

Mr. Shivakumar K

Mr. Shamu Stevenson Murmu

Mr. Guruprasad L N

Mr. Sreeharsha T

Mr. Vijayakrishnan

Mrs. Anupama R H

Mrs. Vidya

Mrs. Suprada A R

Department of Chemistry

Mr. Suresh M V – HOD

Mr. Ramanujam J

Mrs. Poornima Bhat

Mr. Ravishankar N

Mrs. Smitha K R

Mrs. Reshma

Mrs. Padmaja B S

Mrs. Nisha Kamath

Mrs. Akhila G

Ms. Ramya S Bhat

Mr. Maruthi R

Mrs. Swetha N

Department of Mathematics

Mr. Diwakar B V – HOD

Mr. Ramakrishna Hegde S

Mrs. Uma T V

Mrs. Ashwini S

Mrs. Roopa M R

Mr. Ravi Kumar N S

Mrs. Ramadevi Sreenivasa

Mr. Prakasha C

Mr. Deepak Hari

Mrs. Jayashree H

Department of Biology

Mr. Babu Rajendra Kumar – HOD

Mr. Prasanna N M

Mrs. Pushpalatha M P

Mrs. Padmini D

Mr. Abhishek Ashok Madiwal

Mr. Karthik B R

Department of Electronics

Mr. Shankar A T G – HOD

Mrs. Bharathi M

Mr. Mayaprasad

Mr. Prashanth Nandeeshwar

Department of Computer Science

Mrs. Smitha Padmanabh – HOD

Mrs. Rekha Ranganath

Mrs. Shanthala Kohli

Mrs. Deeptha Neelakandan

Department of Commerce

Mrs. Prathibha H – HOD

Mrs. Geetha H V

Mrs. Prajwala Hebbar

Department of English

Mrs. Anitha Arunsimha

Mr. Kiran K S

Mrs. Bhavani Priyadarshini

Mrs. Ranjani Datta

Department of Kannada

Mrs. Indrani S

Mrs. Umarani B S

Department of Sanskrit

Mr. Nagaraj M.C

Mr. Raghavendra Ithal

Department of Hindi

Mr. Shabbeer Ahmed Bhagwan

Part – Time Lecturers

Mrs. Rashmi C R (French)